content top

Klachtencommissie AAG

Klachtencommissie AAG

Klachtencommissie AAG
Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector hebben de Artsenfederatie Additieve/Alternatieve Geneeskunde (AAG) en de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie NPCF een klachtenregeling opgezet en een klachtencommissie gevormd. Deze Klachtencommissie AAG functioneert vanaf 1 januari 1999.

De voorzitter van de Klachtencommissie is een onafhankelijk jurist. Het Dagelijks Bestuur van de Klachtencommissie bestaat naast de voorzitter uit een secretaris (afgevaardigde van de AAG) en een plaatsvervangend secretaris (afgevaardigde van de NP/CF). Afhankelijk van het lidmaatschap van de aangeklaagde arts nemen er twee gekozen arts-leden van de betreffende beroepsvereniging deel aan de Klachtencommissie.

Bij de Klachtencommissie AAG kunt u terecht als u een klacht heeft over een geregistreerd lid van de VHAN, NVAMG, NVNR, NAAV of de ABNG. De NVAA heeft een eigen klachtencommissie. (voor meer informatie: secretariaat NVAA tel: 0343-533538)

Procedure
Indien u een klacht over uw arts heeft, verdient het de voorkeur dat u dit eerst met hem of haar tracht te bespreken. Mocht u onvoldoende gehoor bij uw arts vinden, dan kunt u uitsluitend schriftelijk een klacht indienen bij het secretariaat van de Klachtencommissie AAG. Klachten die per e-mail worden ingediend worden niet in behandeling genomen. Indien u informatie of advies nodig heeft bij het formuleren van de klacht, kunt u contact opnemen met het IKG (Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg) bij u in de buurt. Klik IKG hier voor de volledige adreslijst.

Waar mogelijk zal dan in eerste instantie een bemiddelingspoging worden gedaan. De klachtencommissie AAG zal daarvoor een bemiddelaar aanwijzen die zal trachten het probleem met u en uw arts op te lossen. Mocht dit niet het gewenste resultaat hebben of wanneer u geen bemiddeling wilt, dan zal de klacht in behandeling genomen worden. De Klachtencommissie AAG doet een uitspraak over de (on)gegrondheid van de klacht. In haar Jaarverslag worden alle behandelde klachten kort weergegeven (geanonimiseerd) en worden aanbevelingen en conclusies geformuleerd. Het Jaarverslag is te bestellen voor € 5,50 bij het secretariaat van de AAG.

Aan de behandeling van de klacht zijn geen kosten verbonden. Alle door u zelf gemaakte kosten (bijvoorbeeld reiskosten) zijn echter voor uw eigen rekening.

Read More

Homeopathie

Homeopathie

Homeopathie is een geneeswijze waarbij men met behulp van homeopathische geneesmiddelen het zelfherstel van het lichaam stimuleert. Het is een milde, maar effectieve behandelmethode van allerlei ziekten en kwalen. Het streeft naar een evenwicht tussen lichaam en geest, en stelt dat evenwicht centraal. Als dit evenwicht verstoord raakt, kunnen er klachten ontstaan en ziekten. De grondregel van de homeopathie is dat ziekte door ‘het gelijksoortige’ genezen dient te worden: een stof die bij de gezonde mens ziekteverschijnselen opwekt kan de zieke mens met juist deze ziekteverschijnselen genezen. Dit wordt ook wel het gelijksoortigheidsbeginsel of similiaprincipe genoemd. (Similis betekent in het Latijn ‘gelijkend’).

Indicatiegebieden voor verwijzing
Homeopathie kan bij vrijwel alle ziekten worden toegepast en op elke leeftijd. Zij kan vele, maar niet alle aandoeningen genezen. Bij niet te genezen aandoeningen kan homeopathie wel verlichting brengen.

Diagnose
De homeopathische arts zal aan de hand van de symptomen en klachten van de patiënt op zoek gaan naar de oorzaken van de verstoring, waarbij het functioneren van de hele persoon, zowel lichamelijk als geestelijk, van belang is en niet alleen het deel waar de aandoening zich bevindt.

Wanneer duidelijk wordt wat er aan de hand is, stelt de homeopathisch arts een diagnose en kiest een homeopathisch middel, gebruik makend van het gelijksoortigheidsbeginsel. Eventueel wordt overlegd met de huisarts of de specialist.

Behandeling
Een homeopathisch geneesmiddel bestrijdt niet de symptomen van een ziekte. Door het geven van het passende geneesmiddel wordt het vermogen tot zelfherstel van het lichaam gestimuleerd. Op die manier wordt het lichaam geholpen het oorspronkelijk evenwicht te hervinden. Bij deskundig gebruik zijn de geneesmiddelen veilig en treden er vrijwel geen bijwerkingen op. Homeopathische geneesmiddelen kunnen van allerlei grondstoffen bereid worden, bijvoorbeeld planten, dieren, mineralen, metalen of ziekteproducten. De grondstoffen worden stapsgewijs verdund en intensief geschud (potentiëren).

Historie
De homeopathische methode is (her)ontdekt en ontwikkeld door de Duitse arts Samuel Hahnemann die zijn bevindingen publiceerde in ‘Organon der rationellen Heilkunde’ (1810). Als we verdere teruggrijpen in de tijd zien we dat Hippocrates in zijn boeken al de ‘similia-methode’ beschrijft als één van de manieren om ziekten te behandelen. Hij gebruikte hiervoor stoffen of methoden waarvan hij wist dat ze de klacht of het ziektebeeld juist konden opwekken. Ook Paracelsus, een Zwitserse arts die leefde aan het eind van de middeleeuwen, ontwikkelde geneesmiddelen volgens de similia-methode. Over zijn geneeswijze zei hij ‘similia similibus curentur’, wat betekent ‘het gelijke wordt genezen door het gelijkende’. Tot op de dag van vandaag worden deze gevleugelde woorden gebruikt als een kernachtige samenvatting van de homeopathie

Read More

Neuraal- en regulatie therapie

Neuraal- en regulatie therapie

De theoretische basis van de neuraal- en regulatie therapie is het basis bioregulatie systeem (BBRS). In dit BBRS systeem spelen de bindweefselcellen, het autonoom zenuwstelsel, het hormonaal- en het immuumsysteem, een belangrijke rol. Bij verstoring van het biologisch evenwicht (b.v. als gevolg van een ontsteking, een operatie o.i.d.) dan reageert dit BBRS systeem als eerste, ten gevolge waarvan een stoorveld ontstaat. Onder stoorvelden verstaan we een dusdanige verandering in het biologisch evenwicht van het autonoom zenuwstelsel, dat er een (pijn) klacht aldaar (maar ook elders in het lichaam) kan ontstaan (en blijven). Enkele voorbeelden van stoorvelden: Littekens, slecht helende wonden, gebitsproblemen etc.

Indicatiegebieden voor verwijzing
Alle acute – en chronische (pijn)klachten van zowel het bewegingsapparaat (arm, been, rug), interne organen (darmen, maag, hart longen etc.) als wel het zenuwstelstel, hormonaal systeem, circulatie, immuum-systeem, gebit etc. Met name díe (chronische) klachten die niet op een adequate (pijn)behandeling reageren, zijn vaak heel goed door deze therapie te behandelen.

Diagnose en therapie
De diagnose in de neuraal- en regulatie therapie is met name gebaseerd op de anamnese – dit om uit het verhaal van de patiënt de genoemde stoorvelden te kunnen detecteren. Verder speelt het lichamelijke onderzoek een belangrijke rol: b.v. het zien van de (operatie) littekens en ook het gebit (slechte elementen, ontstoken tandvlees) etc. Voor de problematiek in mond-/kaakgebied kunnen we ook gebruik maken van de hulp/diagnose van zogeheten biologische tandartsen, die stoorvelden op dit gebied kunnen vaststellen. Daarnaast kunnen we de “Huneke test” uitvoeren; dat wil zeggen een proef- injectie geven in een (mogelijk) stoorveld. De therapie zelf vindt plaats (door artsen) middels injecties met procaine 1 %. Deze injecties worden in de stoorveld (gebieden) gegeven; dit kan in/onder de huid, in spieren, gewrichten etc. De locaties van infiltreren van deze stoorvelden, kunnen locaal, segmentaal, op afstand én in litttekenweefsel zijn.

Read More
content top