Klachtencommissie AAG

Klachtencommissie AAG
Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector hebben de Artsenfederatie Additieve/Alternatieve Geneeskunde (AAG) en de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie NPCF een klachtenregeling opgezet en een klachtencommissie gevormd. Deze Klachtencommissie AAG functioneert vanaf 1 januari 1999.

De voorzitter van de Klachtencommissie is een onafhankelijk jurist. Het Dagelijks Bestuur van de Klachtencommissie bestaat naast de voorzitter uit een secretaris (afgevaardigde van de AAG) en een plaatsvervangend secretaris (afgevaardigde van de NP/CF). Afhankelijk van het lidmaatschap van de aangeklaagde arts nemen er twee gekozen arts-leden van de betreffende beroepsvereniging deel aan de Klachtencommissie.

Bij de Klachtencommissie AAG kunt u terecht als u een klacht heeft over een geregistreerd lid van de VHAN, NVAMG, NVNR, NAAV of de ABNG. De NVAA heeft een eigen klachtencommissie. (voor meer informatie: secretariaat NVAA tel: 0343-533538)

Procedure
Indien u een klacht over uw arts heeft, verdient het de voorkeur dat u dit eerst met hem of haar tracht te bespreken. Mocht u onvoldoende gehoor bij uw arts vinden, dan kunt u uitsluitend schriftelijk een klacht indienen bij het secretariaat van de Klachtencommissie AAG. Klachten die per e-mail worden ingediend worden niet in behandeling genomen. Indien u informatie of advies nodig heeft bij het formuleren van de klacht, kunt u contact opnemen met het IKG (Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg) bij u in de buurt. Klik IKG hier voor de volledige adreslijst.

Waar mogelijk zal dan in eerste instantie een bemiddelingspoging worden gedaan. De klachtencommissie AAG zal daarvoor een bemiddelaar aanwijzen die zal trachten het probleem met u en uw arts op te lossen. Mocht dit niet het gewenste resultaat hebben of wanneer u geen bemiddeling wilt, dan zal de klacht in behandeling genomen worden. De Klachtencommissie AAG doet een uitspraak over de (on)gegrondheid van de klacht. In haar Jaarverslag worden alle behandelde klachten kort weergegeven (geanonimiseerd) en worden aanbevelingen en conclusies geformuleerd. Het Jaarverslag is te bestellen voor € 5,50 bij het secretariaat van de AAG.

Aan de behandeling van de klacht zijn geen kosten verbonden. Alle door u zelf gemaakte kosten (bijvoorbeeld reiskosten) zijn echter voor uw eigen rekening.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *